• ساعت : ۱۵:۱۵:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ 
  • کد خبر : ۳۰۷۵۳
اسامی كاندیداهای مورد تایید
چهارمین دوره ی انتخابات سازمان نظام پرستاری استان خوزستان
نام و نام خانوادگي نام پدر مقطع و رشته تحصيلی نام محل كار شهرستان
زیبا بندانی امان اله دیپلم بهیاری بیمارستان ایذه
شیرزاد کیانی جعفرقلی دیپلم بهیاری بیمارستان ایذه
آسیه یوسفی عزیز الله دیپلم بهیاری بیمارستان ایذه
بگی جان رحمانی دوستعلی دیپلم بهیاری بیمارستان ایذه
زهرا بویری حسین دیپلم بهیاری بیمارستان ایذه
زیبا مهدیپور شنبه دیپلم بهیاری بیمارستان ایذه
سبز مراد رشیدی سردار دیپلم بهیاری بیمارستان ایذه
سید حمداله موسوی سید اسداله دیپلم بهیاری بیمارستان ایذه
صا حب جان داودی کاکی دیپلم بهیاری بیمارستان ایذه
میثم شهولی ذبیح اله دیپلم بهیاری بیمارستان ایذه
علی شهپری حاجی محمد کاردان اتاق عمل بیمارستان ایذه
مینا مقصودی عبد الحسین کاردان بیهوشی بیمارستان ایذه
ارزو حاتمی رحمان لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
امنه نرگسی علی جان لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
ایمان داودی حیدرقلی لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
جهاد شهولی نعمت اله لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
زهره حیدری ملک محمد لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
زهره عباسی لرکی هادی لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
صغری برهان غلامعلی لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
فاطمه خدابخشی شهریار لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
مر یم سعیدی البرز لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
مرضیه الماسی علی لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
مریم غلامی محمد جون لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
مهتاب ال محمد محمد صالح لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
نسرین مهری قرابی ولی لیسانس پرستاری بیمارستان ایذه
علی مردانی سلطان محمد ارشد مدیریت پرستاری بیمارستان شهدای ایذه ایذه
حمزه شیخ میری محمد لیسانس پرستاری شبکه بهداشت ودرمان ایذه
معصومه لویمی علی لیسانس-پرستاری شورای حل اختلاف ایذه
حمید اسماعیلی زنگنه حیات لیسانس پرستاری طبا طبایی باغملک ایذه
زینب رضایی احمد  کارشناس پرستاری الهادی  شوشتر
علی خسروی تزکی بهیار بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
مهدی جوکار یوسف کاردان اتاق عمل بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
نادیا نسیمی محمدحسین لیسانس بیهوشی بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
اکرم منصوری فریدون لیسانس پرستاری بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
امیر قماش باف  عباس لیسانس پرستاری بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
خدیجه هاشمی مفرد احمد لیسانس پرستاری بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
زهرا محمودی کوهی فرج اله لیسانس پرستاری بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
صغری شادمهر احمد لیسانس پرستاری بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
کبری اکبرنژاد اله یار لیسانس پرستاری بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
ملیحه ملکی شکرخدا لیسانس پرستاری بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
مهری کریمی داراب لیسانس پرستاری بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
نسرین کاظمی محمد لیسانس پرستاری بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
خسرو شیخ سلیمان احمد نیاز دیپلم بهیاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
مهناز مرادیزاده یوسف دیپلم بهیاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
فریبا سلطانی علاسوند هرمز کاردان اتاق عمل بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
لاله حمله شلا جمعه کارشناس اتاق عمل بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
پروین اکبری دزدارانی اسفندیار لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
ثریا یوسفی شکر خدا لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
حمیرا حیات غیبی اسحاق لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
زهرا سلیمانی عبدالوهاب لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
زهرا محمدی رحم خدا لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
زهره ورناصری علی باقر لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
سوزان حاتمی کاهکش محمد علی لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
فریبا نوروزی دهناشی علیمردان لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
کوثر صالحپور ایرج لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
مرضیه کیانپور برجوئی محمد لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
مریم غفار نژاد رمضان لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
مریم قاسمی زال لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
نرگس قاضی زاده خسرو لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
نسرین قاسمی داود لیسانس پرستاری بیمارستان 22 بهمن مسجد سلیمان
سیمین قاسمی داود لیسانس پرستاری بیمارستان تامین اجتماعی مسجد سلیمان
ایران اسدی حاجیوند محمد علی لیسانس پرستاری بیمارستان شرکت نفت مسجد سلیمان
عظیم دیناروند  سعید  دیپلم بهیاری  بیمارستان طالقانی  اهواز
الهام عطایی زاده  حسن کارشناس پرستاری  بیمارستان رازی  اهواز
دعیر بوعذار  کاظم دیپلم بهیاری  بیمارستان طالقانی اهواز
مریم علیجانی  ابراهیم کارشناس پرستاری  بیمارستان رازی اهواز
معصومه فریسات  لعیبی  کارشناس پرستاری  بیمارستان گلستان  اهواز
افسانه محمدی الاسوند  علی صالح  کارشناس پرستاری  بیمارستان گلستان بیمارستان گلستان اهواز
سوزان رئیسی  عبدالرزاق کارشناس پرستاری بیمارستان نفت اهواز
نسرین الهی  عبدالرحیم  دکتری پرستاری  دانشکده پرستاری مامایی  اهواز
زینب محمدی علاسوند  محمد صالح  کارشناس پرستاری  بیمارستان رازی  اهواز
علی رضا گچ کوبان  محمد باقر کارشناس پرستاری  بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز
معصومه بهمئی  بارونی  کارشناس پرستاری بیمارستان نفت اهواز
نظام قایدی پور نوذر  کارشناس پرستاری بیمارستان گلستان اهواز
سید عدنان ابوشامه  سید محمد جعفر کاردان پرستاری  بیمارستان نفت اهواز
سارا شهیدی  محمدرضا کارشناس پرستاری  بیمارستان امام خمینی (ره) بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز
مجتبی دلارام نسب حسین  کارشناس پرستاری بیمارستان گلستان اهواز
زهرا امیری  عبود  کارشناس هوشبری  بیمارستان شهید چمران سوسنگرد  اهواز
بابک ایدر  اسداله  دیپلم بهیاری  بیمارستان امیرالمومنین اهواز
محسن قدیری  نوراله  تکنسین اتاق عمل  بیمارستان امیرالمومنین اهواز
ژیلا باورصاد احمدی  صیدال کارشناس پرستاری  بیمارستان اریا اهواز
میترا احمد خسروی  محمد  کارشناس پرستاری  مجتمع پزشکی سپید  اهواز
کوکب حسن زاده حردانی  مجید  کارشناس پرستاری  مرکز توانبخشی اهواز
علی رنجبر حسین  کارشناس پرستاری  بیمارستان  گلستان  اهواز
سوسن نوروزی زاده  امیرقلی  کارشناس پرستاری  بیمارستان طالقانی  اهواز
بهاره گواهی  رضا کارشناس پرستاری  بیمارستان سینا شهرستان کارون اهواز
مهین زنگنه کمالی  بهرام  کارشناس پرستاری  بیمارستان بزرگ نفت  اهواز
منصور عفری مطیر دیپلم بهیاری  بیمارستان گلستان  اهواز
سعیده زایری صفر دیپلم بهیاری بیمارستان امام (ره ) اهواز
هاجر بابادی اسداله  کارشناس پرستاری بیمارستان فاطمه الزهرا(س) اهواز
آزیتا موری نژاد مختار نعمت اله  کارشناس پرستاری بیمارستان شفا اهواز
مژگان واحدی  نعمت کارشناس پرستاری  بیمارستان سینا شهرستان کارون اهواز
هاجر زینوند لرستانی احمد کاردان هوشبری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
زینب بهداروند امیرحسین کارشناس پرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
سیاپوش آرین نور علی  کارشناس پرستاری  بیمارستان اندیمشک  اندیمشک
علی فرضی احمد کارشناس  پرستاری بیمارستان شوش اندیمشک
الینا مهرافروز حسن کارشناس پرستاری بیمارستان شوش اندیمشک
الهام امیری رضا کارشناس پرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
سمیه علیپور حسین کارشناس پرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
مریم حاجی طالب عظیم کارشناسپرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
الهام پویان محمدنقی کارشناسپرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
فهیمه ماکنالی محمد کارشناسپرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
افسانه میرزاوند باخدا کارشناسپرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
معصومه بیرانوندی غلامحسین کاردان اتاق عمل بیمارستان اندیمشک اندیمشک
زهرا میرهاشمی فرض اله کارشناسپرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
مهری کیانفر علی کارشناسپرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
نغمه دژبرد هوشنگ کارشناسپرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
اسماء حاجی پور فیض اله کارشناسپرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
زینب غلام منگری بیژن کارشناسپرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
صدیقه اختر دانش علی کارشناسپرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
توران علی پور حسین کارشناسپرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
رامین مختاری نیا حسنعلی کارشناسپرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
افسانه جودکی غلامرضا کارشناس پرستاری بیمارستان اندیمشک اندیمشک
 امید ایزدی
فاضل
دیپلم بهیاری
بیمارستان امام رضا (ع)
 امیدیه
مریم پرهوده حسن کارشناس پرستاری بیمارستان امام رضا(ع) امیدیه
فریباغبیشاوی نصار کارشناس پرستاری بیمارستان امام رضا(ع) امیدیه
مریم امامی فر رضا کارشناس پرستاری بیمارستان امام رضا(ع) امیدیه
زینب چرغان عیدی محمد کارشناس پرستاری بیمارستان امام رضا(ع) امیدیه
عادل علی نشان فرامرز کارشناس پرستاری فوریتهای پزشکی115 امیدیه
زهره رحمانی سبزوار کارشناس پرستاری بیمارستان امام رضا(ع) امیدیه
فاطمه فرحی صمد کارشناس پرستاری بیمارستان امام رضا(ع) امیدیه
مناابراهیمی یداله کارشناس پرستاری بیمارستان امام رضا(ع) امیدیه
لاله کیکاوسی شیرزاد رمضان کارشناس پرستاری بیمارستان امام رضا(ع) امیدیه
آرزو بایمانی ابراهیم کارشناس پرستاری بیمارستان امام رضا (ع) امیدیه
ابوالقاسم صدیقی پور حسنقلی کارشناس پرستاری بیمارستان امام رضا (ع) امیدیه
حسنه شریفی کریم کارشناس پرستاری بیمارستان رسول (ص) رامشیر امیدیه
منیره محمدی عظیم قنبر کارشناس پرستاری بیمارستان رسول (ص) رامشیر امیدیه
مریم سرشار جواد کارشناس پرستاری بیمارستان رسول (ص) رامشیر امیدیه
فاطمه شریفی حمید کارشناس پرستاری بیمارستان رسول (ص) رامشیر امیدیه
زهراراشدی علی کارشناس پرستاری بیمارستان رسول (ص) رامشیر امیدیه
افسانه لکی سبزعلی کارشناس بیهوشی بیمارستان رسول (ص) رامشیر امیدیه
امیرزیدانی موسی دیپلم بهیاری مرکز فوریتهای پزشکی 115 امیدیه امیدیه
آفرین قنبری یادگار کاردان اتاق عمل بیمارستان الهادی شوشتر
مریم جورابیان محمد لیسانس پرستاری بیمارستان الهادی شوشتر
نسیم نجفی فر غلام عباس لیسانس پرستاری بیمارستان الهادی شوشتر
مریم ملکی نژاد مرتضی لیسانس پرستاری بیمارستان الهادی شوشتر
آمنه خاتون فارسی بخشی لیسانس پرستاری بیمارستان الهادی شوشتر
مریم حیدرنیا نظام لیسانس پرستاری بیمارستان خاتم الانبیا شوشتر
گلنازاسماعیلی پناه ابادی رمضان کاردان اتاق عمل راه زینب ماهشهر
فاطمه توسلی کوپائی رجبعلی کارشناس پرستاری راه زینب ماهشهر
نسیم محمدنژاد تیمور کاردان بیهوشی راه زینب ماهشهر
فاطمه طباطبایی رضا کارشناس پرستاری بیمارستان معرفی ماهشهر
طاهره سالاری منوجان دادخدا دیپلم بهیاری بخش دیالیز ماهشهر
خدیجه حسن پورعجم مجید لیسانس پرستاری                                   CCU  ماهشهر
آسیه حسین زاده مطوری موسی لیسانس پرستاری بخش دیالیز ماهشهر
نسرین شریفات حسن دیپلم بهیاری راه زینب ماهشهر
مرضیه اصلاحی سیف اله کارشناس پرستاری بیمارستان معرفی ماهشهر
مریم ابوعلی محمد کارشناس پرستاری بیمارستان نفت ماهشهر
ارزونژاد مزارع ابوالقاسم کارشناس پرستاری بیمارستان معرفی ماهشهر
مژگان خلیلی محمد باقر کارشناس پرستاری بیمارستان نفت ماهشهر
رویا عامری علیایی غلام علی کارشناس پرستاری بیمارستان نفت ماهشهر
فروغ زارع علی کارشناس پرستاری بیمارستان نفت ماهشهر
حسن دنیاری علی کاردان پرستاری بیمارستان نفت ماهشهر
داود خدری ناصر بهیار تامین اجتماعی ماهشهر
پروین رجبی دنیائی قلی لیسانس پرستاری دفتر پرستاری ماهشهر
زلیخا موحد غلامعباس لیسانس پرستاری بیمارستان راه زینب (س) ماهشهر
کبری قنواتی محمود لیسانس پرستاری بیمارستان راه زینب (س) ماهشهر
مهدی مسعودیان ابراهیم کاردان اتاق عمل بیمارستان معرفی ماهشهر
قدرت کرد علی محمد لیسانس پرستاری فوریتهای 115 ماهشهر
ماندانا نیکو غلامرضا کارشناس پرستاری بیمارستان مادر رامهرمز 
سیما چنگیزی شیر خان کارشناس پرستاری بیمارستان مادر رامهرمز 
مرضیه پور نصیری بلال کارشناس پرستاری بیمارستان مادر رامهرمز 
رضا عبداللهی هاشم کاردان هوشبری فوریتهای پزشکی رامهرمز 
مهین نظری نادعلی بهیار بیمارستان امام خمینی(ره) رامهرمز 
آناهیتا نباتی احمدی عبدالکریم کارشناس پرستاری بیمارستان امام خمینی(ره) رامهرمز 
معصومه عباسی محمد کارشناس پرستاری بیمارستان مادر رامهرمز 
شهلا رحمتی پور غلامعلی کارشناس پرستاری بیمارستان امام خمینی(ره) رامهرمز 
فرانک بگدلی موسی کارشناس پرستاری بیمارستان مادر رامهرمز 
بشیر باقر نژاد عزیز کارشناس پرستاری بیمارستان مادر رامهرمز 
شورا بایمانی قباد کارشناس پرستاری بیمارستان مادر رامهرمز 
صغری زارع پور حمداله کارشناس پرستاری بیمارستان مادر رامهرمز 
راضیه علی پور نعمت اله کارشناس پرستاری بیمارستان مادر رامهرمز 
فرزاد نژاد زاده سیاه کاردان فوریتها فوریتهای پزشکی رامهرمز 
آمنه پیروزی سیف اله بهیار امام خمینی رامهرمز 
عصمت عبداله پور سیف اله کارشناس پرستاری بیمارستان مادر رامهرمز 
سعیده زیدانی نژاد لطیف کاردان اتاق عمل بیمارستان مادر رامهرمز 
طاهره پولادی عباسقلی کارشناس پرستاری بیمارستان امام رامهرمز 
کبری خوشه دار علی اصغر کارشناس پرستاری بیمارستان امام رامهرمز 
زهره بیگ نژاد غلام کارشناس پرستاری بیمارستان امام رامهرمز 
فروغ چنگیزی عبداله کارشناس پرستاری بیمارستان امام رامهرمز 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0